Acıbadem Mh, Şeyh Galip Sk, Elysium Elit Konutları, B Blok D: 29 Koşuyolu, Kadıköy / İstanbul

İletişim Aydınlatma Metni

İletişim Aydınlatma Metni

İletişim Aydınlatma Metni

Dr. Ayşegül Girgin ve Dr. İsmail Metin Hoşer’in yetkilisi bulunduğu “Smileest Kliniği” olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Bu kapsamda web sitesi üzerinden iletişime geçmeniz suretiyle temin edilen “Ad, Soyad, E-Posta Adresi, Telefon Numarası, İletişime Geçtiğiniz Konu veya Mesajınız” gibi kişisel verileriniz faaliyet alanlarımız kapsamında iletişime geçtiğiniz konuda tarafınıza yardımcı olunabilmesi, sorularınızın yanıtlanabilmesi ve size geri dönüş yapılabilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5/2-c maddesi doğrultusunda “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi doğrultusunda,

İleti onayı vermeniz durumunda ise “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Pazarlama Bilgisi” gibi kişisel verileriniz 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tarafınızdan onay alınmak suretiyle tarafınıza uygun kampanyalar hakkında bilgi verilmesi, firmamızın kampanyaları hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla 6698 sayılı kanunun 5/2-a maddesindeki kanunlarda öngörülmüş olma hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Smileest Kliniği kişisel verilerinizi yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda iş ortakları, sistem ve altyapı tedarikçisi şirketler, ayrıca ileti onayı vermeniz durumunda ise elektronik ticari ileti sistemi tedarikçisi şirketler ve Kanunen Yetkili Kuruluşlar ile Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Smileest Kliniği kişisel verilerinizi web sitesi üzerinden iletişime ilişkin ilgili alanları doldurmanız vasıtasıyla toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Smileest Kliniği ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Veri sahibi olarak Smileest Kliniği’ne başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Smileest Kliniği’ne iletmeniz durumunda Smileest Kliniği talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Smileest Kliniği Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Politikamızı inceleyebilirsiniz.